Reglement

Huishoudelijk Reglement  BV de Molen

 

ARTIKEL 1

Algemeen :

De vereniging draagt de naam “BV de Molen”.

De vereniging is opgericht op 1 mei 2012 voor onbepaalde tijd.

 

ARTIKEL 2

Doel :

Het doel van de vereniging is het in alle opzichten bevorderen van de biljartsport door:

 • Het organiseren van een onderlinge biljart competitie binnen de vereniging
 • Het organiseren van persoonlijke kampioenschappen binnen de vereniging
 • Leden de mogelijkheid te bieden om op landelijk niveau mee te kunnen spelen
 • Sponsors te werven voor het organiseren van bovenstaande activiteiten
 • De contributies voor onze leden zo laag mogelijk te houden
 • De horeca binnen de regio de gelegenheid bieden tot het mee organiseren van een biljartcompetitie.

 

ARTIKEL 3

Lidmaatschap:

Personen die als lid tot de vereniging toe wensen te treden kunnen dit ten alle tijden doen bij een van de bestuursleden. Bij toetreding als lid verplichten zij zich te houden aan de regels welke gelden  binnen de vereniging en welke omschreven staan in de statuten, wedstrijdreglement en die huishoudelijk reglement.

 

ARTIKEL 4

Verplichtingen als lid :

Alle leden zijn verplicht om:

 • Reglementen van de vereniging en de biljartbond na te leven
 • De belangen van de vereniging te behartigen en niet te schaden
 • De algemene ledenvergadering bij te wonen dan wel, bij verhindering, dit tijdig kenbaar te maken aan het bestuur
 • De voorgeschreven wedstrijden te spelen dan wel, bij verhindering, dit tijdig kenbaar te maken bij de wedstrijdleider
 • Zich bij overtreding te schikken in de opgelegde sanctie van uit het bestuur

 

ARTIKEL 5

Einde lidmaatschap:

Het lidmaatschap eindigt bij:

 • Opzegging door het lid
 • Royement door de vereniging
 • Ontbinding van de vereniging
 • Overlijden van het lid

 

ARTIKEL 6

Bestuur:

1: Bestuursleden

Het bestuur van de vereniging bestaat een oneven aantal meerderjarige leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functie van secretaris en penningmeester kan door een en hetzelfde bestuurslid worden waargenomen.

2: Taken van het bestuur:

Tot de taak van het bestuur behoort:

 • Toezicht houden op de uitvoering en handhaving van de reglementen van de regio en de biljartbond
 • Het beheer van de geldmiddelen en eigendommen van de regio
 • Het organiseren van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen
 • De zorg voor de uitvoering van de door de algemene ledenvergadering of door het bestuur genomen besluiten
 • Ballotage van kandidaat-leden, eventueel in samenspraak en/of overleg met de algemene ledenvergadering
 • Leiding geven aan de competitie leiding en wedstrijdcommissie

 

3: Verkiezingen:

Verkiezing van bestuursleden geschiedt bij kandidaatstelling, gevolgd door stemming in de algemene ledenvergadering.

 

4: Kandidaatstelling:

Kandidaatstelling voor de functie van bestuurslid kan geschieden door:

 • Het bestuur
 • De leden

Kandidaatstelling door de leden dient tenminste acht dagen voor de bestuursvergadering waarop de verkiezing aan de orde komt, schriftelijk te geschieden bij het bestuur.

 

5: Zittingsduur:

De zittingsduur van nieuwe bestuursleden bedraagt de eerste verkiezing een jaar.

De daarop volgende verkiezing bedraagt de zittingsduur 3 jaar. Ieder jaar treedt een der bestuursleden af in de volgorde: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Indien de functie van secretaris en penningmeester verenigd is in een bestuurslid is de volgorde: voorzitter, secretaris/penningmeester en commissaris.

Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Tussentijdse vacatures kunnen op voordracht van het bestuur worden ingevuld, maar dienen door de eerst volgende algemene ledenvergadering te worden bekrachtigd.

Een nieuw bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.

 

ARTIKEL 7

Taken van het bestuur:

1: Vergaderingen

Een bestuursvergadering vindt plaats zo vaak als het bestuur het nodig acht, met een minimum van 4 vergaderingen per seizoen.

Een algemene ledenvergadering vindt plaats zo vaak als het bestuur of de meerderheid van de leden nodig acht, met een minimum van 2 vergaderingen per seizoen.

2: functieomschrijving

De voorzitter is eind verantwoordelijk voor:

 • Het functioneren van het bestuur.
 • Het financiële beleid en de uitvoering daarvan.
 • Het administratieve beleid en de uitvoering daarvan.
 • De organisatie van de biljartcompetitie.
 • De organisatie van de diverse toernooien.
 • De werving en selectie van sponsoren en adverteerders
 • Informatievoorziening naar de leden en de bond
 • De organisatie van de benodigde bestuursvergaderingen per seizoen.
 • De organisatie van de benodigde algemene ledenvergaderingen.
 • De agendapunten per vergadering.
 • Het leiden van de diverse vergaderingen.
 • De vertegenwoordiging van de vereniging binnen en buiten de regio.

De secretaris is verantwoordelijk voor:

 • De te voeren administratie binnen de vereniging.
 • Het opstellen van de agenda voor een vergadering.
 • Het notuleren van de diverse vergaderingen.
 • Het opstellen van de notulen van de diverse vergaderingen.
 • Het verzamelen van de benodigde stukken en mededelingen voor de diverse vergaderingen.
 • De correspondentie met de leden.
 • Het opslaan van alle administratie welke bewaard dient te worden.
 • De ledenadministratie.

De penningmeester is verantwoordelijk voor:

 • Het beheren van de geldmiddelen en eigendommen van de vereniging.
 • De inkomsten en uitgaven van de vereniging.
 • De financiële administratie binnen de vereniging.
 • Het beoordelen van de ingediende declaraties en kwitanties door de diverse bestuursleden en leden.
 • Het innen van contributies van de leden.
 • De jaarlijks opstellen van de begroting.
 • Het halen van de jaarlijkse begroting.
 • Het innen van de sponsorgelden.
 • Het innen van de advertentie kosten.

 

3: Commissies:

Het bestuur kan zich bij de uitoefening van haar taken doen bijstaan door commissies.

De leden van de commissies dienen uit de leden van de regio te bestaan en worden geleid door een bestuurslid.

 

ARTIKEL 8

Vergaderingen:

1: Algemeen

Het bestuur bepaalt plaats, dag en uur van de bestuurs-en algemene ledenvergadering.

Een algemene ledenvergadering wordt minimaal 2 maal per jaar gehouden, een maal in het voorjaar en een maal in het najaar.

Ieder lid ontvangt tenminste een week voor de algemene ledenvergadering een uitnodiging hiervoor. Deze uitnodiging bevat tevens de agenda, de benodigde mededelingen en stukken van de vergadering.

2: Agenda

De agenda van de bestuursvergadering dient tenminste de volgende punten te bevatten:

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen van de vorige vergadering
 • Financieel verslag van de penningmeester
 • Verslag wedstrijdcommissie
 • Verslag wedstrijdleider PK`s
 • Rondvraag
 • Sluiting

De agenda van de algemene ledenvergadering dient tenminste de volgende punten te bevatten:

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen van de vorige vergadering
 • Financieel verslag van de penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Verkiezing kascommissie
 • Verslag van de wedstrijdcommissie betreffende de competitie en de PK`s
 • Vaststelling van de contributie voor het komende seizoen
 • Bestuursverkiezing
 • Rondvraag
 • Sluiting

3: Extra vergadering

Een extra algemene vergadering kan worden gehouden indien tweederde van de leden hiertoe een schriftelijk verzoek richt aan het bestuur met vermelding van de te behandelen punten. Het bestuur is verplicht deze algemene ledenvergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek te beleggen.

 

ARTIKEL 9

Stemmingen:

 • Stemmingen kunnen slechts geschieden indien tenminste de helft van de leden aanwezig is.
 • Elk der aanwezige leden heeft 1 stem.
 • Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 • Alle besluiten worden genomen bij een volstrekte meerderheid van stemmen.
 • Over zaken wordt bij handopsteken gestemd.
 • Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de leden aangeven dat ook bij handopsteken kan worden gestemd.
 • Bij staking der stemmen wordt een schriftelijke herstemming gehouden. Indien ook dan de stemmen staken, beslist het lot.

 

ARTIKEL 10

Geldmiddelen:

1: De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 • Contributie van de leden
 • Sponsering
 • Verkoop van advertenties
 • Opgelegde boetes bij overtredingen

2: Contributie:

Alle leden zijn verplicht tot het betalen van contributie. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

De contributie is onmiddellijk bij toelating als lid verschuldigd en vervolgens voor de start van elk seizoen.

3: Hoofdelijke opslag:

Indien een boekjaar met een nadelig saldo sluit, kan de vereniging een hoofdelijke omslag van de leden heffen. Een hoofdelijke omslag is verschuldigd onmiddellijk na het besluit tot heffing daarvan, met dien verstande dat de betalingstermijn gesteld wordt op uiterlijk twee maanden.

4: Declaraties:

Declaraties wegens uitgave, de vereniging betreffende, moeten bij de penningmeester worden ingediend binnen een maand nadat de uitgaven zijn gedaan. Na goedkeuring door de penningmeester gaat deze binnen twee weken na ontvangst van de declaratie tot uitbetaling over.

5: Controle:

De algemene ledenvergadering kiest uit de leden, niet zijnde bestuursleden, voor de duur van twee jaar twee leden voor de kascommissie. Ieder jaar treedt een lid af en kan niet direct worden herkozen als lid van de kascommissie.

De kascommissie heeft tot taak het tenminste een maal per jaar, namens de leden, controleren van alle financiële bescheiden en middelen van de vereniging.

Hun bevindingen rapporteren zij in de eerst daarop volgende algemene ledenvergadering.

 

ARTIKEL 11

Straffen en boetes:

Het bestuur is bevoegd om, met in achtneming van dit reglement, aan leden straffen op te leggen ter zake van:

 • handelingen in strijd met de reglementen van de vereniging en de bond,
 • handelingen welke de belangen der regio of de biljartsport in het algemeen kunnen schaden,
 • het niet nakomen van aangegane verplichtingen jegens de vereniging.

De straffen welke kunnen worden opgelegd zijn:

 • schriftelijke berisping,
 • geldboete,
 • schorsing voor bepaalde tijd.

Indien als straf een schorsing wordt opgelegd, inzake het niet nakomen van financiële verplichtingen, geldt de schorsing totdat aan alle financiële verplichtingen jegens de vereniging zijn voldaan.

 

ARTIKEL 12

Slotbepalingen:

In alle gevallen, waarin dit reglement of andere bestaande of nog aan te nemen reglementen van de vereniging niet voorzien en achtereenvolgens het gewoonterecht en jurisprudentie zwijgen, beslist het bestuur.

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de BV de Molen en bekrachtigd door de algemene ledenvergadering op 19 november 2012